Backup JPG, TIF, AVI to CD and DVD

יצירת אינדקס לגיבוי קיים

דף זה מספק מידע כיצד ניתן להשתמש בתוכנת Photo Backup כדי ליצור אינדקס לגיבוי המשתרע על גבי מספר תקליטורים. תוכנת Photo Backup מסוגלת לסרוק את תכולת התקליטורים וליצור אינדקס בפורמט HTML של המידע הצרוב בהם.

צעדים

  1. צור גלריה חדשה
  2. סרוק גיבוי קיים
  3. ייצר אינדקס HTML
  4. צרוב אינדקס לתקליטור

1) צור גלריה חדשה


השתמש האשף יצירת הגלריה כדי ליצור גלריה חדשה. אם הקבצים המגובים עדיין נמצאים על הדיסק הקשיח במחשב ציין היכן הם נמצאים. אם לא, ניתן לדלג על שלב ספריות המקור ולהתקדם לסריקת גיבוי קיים.

2) סרוק גיבוי קיים


תוכנת Photo Backup שומרת על כל המידע הקשור לגיבויים שנעשו - מה גובה, לאיזה דיסק והיכן בדיסק. מתוך מידע זה ניתן לייצר אינדקס באופן אוטומטי. כדי לסנכרן את התוכנה עם גיבוי קיים, יש לסרוק דיסקים המכילים גיבוי. הכנס דיסק עם גיבוי לכונן ולחץ על סרוק גיבוי קיים. ניתן לחזור על פעולה זו עם מספר בלתי מוגבל של דיסקים.

3) צור אינדקס HTML


אינדקס HTML שנוצר כולל שני חלקים - רשימה טקסטואלית המראה היכן נמצא כל קובץ בגלריה (על הדיסק הקשיח ובגיבוי), ואוסף תמונות מוקטנות עם מיקום התמונות בגיבוי.
ברשימה הטקסטואלית נוח להשתמש כאשר מחפשים בגיבוי קובץ בעל שם ידוע. התמונות המוקטנות מסייעות כאשר מחפשים תמונה לפי מראה, אשר של הקובץ שלה אינו ידוע.

4) שמירת אינדקס על תקליטור


ע"י לחיצה על הפונקציה דיסק אינדקס, ניתן לצרוב את הגרסה העדכנית של האינדקס על גבי תקליטור. מומלץ לצרוב את האינדקס על דיסק נפרד, המשמש רק למטרה זו, כדי שבזמן עידכונים לגלריה (כתוצאה מהוספת תמונות או סידורן) יהיה ניתן לעדכן את האינדקס במקום אחד בלבד - על דיסק האינדקס. cd/dvd
Make your passport photo yourself